Fondbolaget Fondita Ab

Alexandersgatan 48 A,
00100 Helsingfors,
Finland

Tfn.: (09) 66 89 890
Fax: (09) 66 89 89 66

info (at) fondita.fi

Tilläggsinformation till våra kunder i Sverige

 

 

Fondbolaget Fondita Ab Sverige Filial

Kronhusgatan 11

41105 Göteborg

 

Christian Carlsson

T: +46 31 724 4230

M: +46 733 709 749

christian.carlsson@fondita.com

 

Tommy Taponen

T: +46 31 724 4231

M: +46 766 23 66 10

tommy.taponen@fondita.com

 Kontaktuppgifter i Stockholm:

Postadress:  Frejgatan 13, 11479 Stockholm
Telefon: (08) 23 23 22
Fax: (08) 21 31 20

 

Om man ringer eller skickar fax till Fondbolaget Fonditas nummer i Stockholm kopplas man direkt till vårt kontor i Helsingfors, Finland.

Om kunden sänder post till Fondbolaget Fonditas adress i Stockholm får vi brevet mottaget via e-post lika fort som om vi skulle vara lokaliserade i Sverige.

Alla anställda på Fondbolaget Fondita har svenska som modersmål.

 

 

Teckning av fondandelar

Teckningar av fondandelar mottages varje bankdag. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 13.00 finsk tid. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera, på den placeringsfonds konto, man vill investera i.

Vid teckning av fondandelar bör man i betalningens meddelandefält anteckna fondtecknarens personnummer samt per e-post till info@fondita.fi meddela tecknarens namn, adress, personnummer, bankkontonummer och meddela om A- eller B- andelar tecknas. Uppgifterna kan också meddelas per telefon till fondbolaget. Kopia på identifikationsbevis (pass, körkort eller annat officiellt id-bevis) bör sändas till fondbolaget per post, e-post eller fax. Vi ber att alla nya kunder fyller i informationsblanketten och skickar den till Fondbolaget Fondita per e-post, fax eller brev. 

Fondbolaget beräknar antalet tecknade andelar med fyra decimalers noggrannhet genom att dividera teckningsbeloppet (efter avdrag för teckningsprovision) med värdet på en andel. En bekräftelse (köpnota) på teckningen sänds till den adress som kunden meddelat till fondbolaget.

Fondbolaget rapporterar placeringens utveckling per post tre gånger årligen, men ifall kunden vill kan denna rapportering ersättas med en månatlig e-postrapport. Den elektroniska rapporten skickas som pdf-fil och kan öppnas med programmet Acrobat Reader. E-postrapporteringen tas i bruk genom att skicka en kort begäran om detta till info@fondita.fi från den e-postadress till vilken kunden vill ha rapporteringen.

Fondbolagets rapporteringsvaluta är EUR.

Fondernas teckningskonton:

Fondita European Top Picks
   
   
      
   

Nordea Bank Sverige
4238 13 05994
IBAN: SE31 3000 0000 0423 8130 5994
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 72528-3

Fondita Equity Spice

Nordea Bank Sverige
4238 13 01530
IBAN: SE85 3000 0000 0423 8130 1530
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 1680807-3

Fondita Nordic Small Cap

Nordea Bank Sverige
4238 13 01549
IBAN: SE57 3000 0000 0423 8130 1549
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 1680822-2

Fondita Nordic Micro Cap

Nordea Bank Sverige
4238 13 01778
IBAN: SE82 3000 0000 0423 8130 1778
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 15697-6

Fondita 2000+

Nordea Bank Sverige
4238 13 01557
IBAN: SE35 3000 0000 0423 8130 1557
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 1680825-5

Fondita European Small Cap

Nordea Bank Sverige
4238 13 05242
IBAN: SE62 3000 0000 0423 8130 5242
SWIFT: NDEASESS
PlusGiro Sverige: 47353-8

 

Fondandelar och avkastningsutdelning

Fondandelarna indelas i avkastningsandelar (A) och tillväxtandelar (B). Om avkastningsandelarnas avkastning, som utdelas årligen, besluter fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna.

Inlösen av fondandelar


Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget. De inlösenuppdrag som mottagits före klockan 13.00 finsk tid, verkställs till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Inlösenbeloppet inbetalas på kundens konto i Sverige om kunden så önskar. Fondbolaget upptar ingen extra kostnad för betalningen, däremot kan kundens bank ta en avgift för inkommande utlandsbetalning. Kunden behöver inte ha ett eurokonto, utan pengarna växlas till svenska kronor vid betalning till SEK-konto. En bekräftelse på inlösen sänds till kunden per post.

Arvoden

Teckningsprovisionen är 1% upp till 80.000 euro, och 0,5% till den del teckningen överskrider 80.000 euro. Inlösenprovisionen är 1% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond som förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras dagligen vid beräkningen av fondandelens dagsvärde. Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.